کارخانه مدرس اولین سازنده اسپیلیتی و اسپیلیتی ضد زلزله و سه راهی تا 56 اینچ طبق استاندارد نفت و گاز در ایران اولین سازنده اسپیلیتی و اسپیلیتی ضد زلزله و سه راهی تا 56 اینچ طبق استاندارد نفت و گاز در ایران
 
Contact us
Head office:  No. 4, in the corner of Boostan 1th, Dadmann Bolivar, Shahrak qarb, Tehran - Iran
Tel: (+9821) 88 09 84 92
   
Factory: No. 10, Shahid Khazaee Ave., in the corner of chahardangeh´s police station,chahardangeh, Saveh Road, Tehran - Iran
Tel: (+9821) 55 24 87 94
Fax: (+9821) 55 24 41 80
E-Mail: manager@modaresfactory.com