کارخانه مدرس اولین سازنده اسپیلیتی و اسپیلیتی ضد زلزله و سه راهی تا 56 اینچ طبق استاندارد نفت و گاز در ایران اولین سازنده اسپیلیتی و اسپیلیتی ضد زلزله و سه راهی تا 56 اینچ طبق استاندارد نفت و گاز در ایران
 
 
SADDLE & NIPPLE
 
  
قطر سدل ضخامت سدل نوع لوله انشعاب جنس لوله خط اصلی قطر انشعاب قطر لوله اصلی ردیف
6 0.250 5L-Gr.B 5LX-X42 2" 6" 1
6 0.250 5L-Gr.B 5LX-X42 2" 8" 2
6 0.250 5L-Gr.B 5LX-X42 2" 10" 3
6 0.250 5L-Gr.B 5LX-X42 2" 12" 4
6 0.250 5L-Gr.B 5LX-X52 2" 16" 5
9 0.250 5L-Gr.B 5LX-X52 4" 16" 6
6 0.250 5L-Gr.B 5LX-X60 2" 20" 7
10 0.250 5L-Gr.B 5LX-X60 4" 20" 8
14 0.250 5LX-X42 5LX-X60 6" 20" 9
6 0.312 5L-Gr.B 5LX-X60 2" 24" 10
10 0.312 5L-Gr.B 5LX-X60 4" 24" 11
14 0.312 5LX-X42 5LX-X60 6" 24" 12
6 0.375 5L-Gr.B 5LX-X60 2" 30" 13
10 0.375 5L-Gr.B 5LX-X60 4" 30" 14
15 0.375 5LX-X42 5LX-X60 6" 30" 15
19 0.375 5LX-X42 5LX-X60 8" 30" 16
6 0.406 5L-Gr.B 5LX-X65 2" 36" 17
10 0.406 5L-Gr.B 5LX-X65 4" 36" 18
15 0.406 5LX-X42 5LX-X65 6" 36" 19
20 0.406 5LX-X42 5LX-X65 8" 36" 20
24 0.406 5LX-X42 5LX-X65 10" 36" 21
6 0.5 5L-Gr.B 5LX-X60 2" 40" 22
10 0.5 5L-Gr.B 5LX-X60 4" 40" 23
15 0.5 5LX-X42 5LX-X60 6" 40" 24
19 0.5 5LX-X42 5LX-X60 8" 40" 25
24 0.5 5LX-X42 5LX-X60 10" 40" 26
28 0.5 5LX-X42 5LX-X60 12" 40" 27
6 0.562 5L-Gr.B 5LX-X60 2" 42" 28
10 0.562 5L-Gr.B 5LX-X60 4" 42" 29
14 0.562 5LX-X42 5LX-X60 6" 42" 30
18 0.562 5LX-X42 5LX-X60 8" 42" 31
22 0.562 5LX-X42 5LX-X60 10" 42" 32
26 0.562 5LX-X42 5LX-X60 12" 42" 33
6 0.625 5L-Gr.B 5LX-X60 2" 48" 34
10 0.625 5L-Gr.B 5LX-X60 4" 48" 35
14 0.625 5LX-X42 5LX-X60 6" 48" 36
16 0.625 5LX-X42 5LX-X60 8" 48" 37
23 0.625 5LX-X42 5LX-X60 10" 48" 38
27 0.625 5LX-X42 5LX-X60 12" 48" 39
6 0.625 5L-Gr.B 5LX-X65 2" 56" 40
10 0.625 5L-Gr.B 5LX-X65 4" 56" 41
15 0.625 5LX-X42 5LX-X65 6" 56" 42
20 0.625 5LX-X42 5LX-X65 8" 56" 43
25 0.625 5LX-X42 5LX-X65 10" 56" 44
29 0.625 5LX-X42 5LX-X65 12" 56" 45
37 0.625 5LX-X42 5LX-X65 16" 56" 46